Patientsäkerhet

Vår målsättning är att ständigt ligga i framkant när det kommer till god och säker vård för dig som patient – överallt och alltid. Ingen patient ska behöva drabbas av vårdskador. Därför är Region Blekinges patientsäkerhetsarbete en grundsten inom hälso- och sjukvården.

Med vårdskada avses lidande, kroppslig, psykisk skada eller sjukdom samt dödfall för den patient som drabbas. En skada som hade kunnat undvikas om lämpliga åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. För oss är det av högsta prioritet att du som patient ska känna dig trygg och lita på att vi alltid gör vårt yttersta för din vård och behandling och skydda dig från vårdskada.

Du som patient kan bidra till säkrare vård

Att medverka aktivt som patient eller anhörig i vården gör att vården blir bättre och säkrare. Nyckeln i arbetet framåt är att vi lär oss av egna och andras erfarenheter. Om du har synpykter och klagomål vänd dig i första hand till de som gav dig vård eller kontaka patientnämnden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi rapporterar avvikelser

Om en vårdskada skulle inträffa arbetar vi för att begränsa effekten för dig som patient, dina närstående och vår personal. Alla vårdskador som rapporteras i vårt avvikelsesystem utreds. Därefter vidtas åtgärder för att förebygga att fler patienter drabbas.

Händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada anmäls enligt lex Maria. Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som är bestående, har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vård eller avlidit. En noggrann internutredning görs av verksamheten och chefläkare anmäler sedan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som granskar utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven för patientsäkerhet.

Regionens patientsäkerhetspris

Syftet med patientsäkerhetspriset är att stödja och uppmuntra arbetsplatser i Region Blekinge som driver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkra en god och patientsäker vård.

Vinnare av patientsäkerhetspriset 2021: Habiliteringen

Vinnare av patientsäkerhetspriset 2020: Läkarbilen

Vinnare av patientsäkerhetspriset 2019: Avdelning 61, infektionskliniken

Vinnare av patientsäkerhetspriset 2018: Nättraby vårdcentral

Patientsäkerhetsberättelse

Information om hur patientsäkerhetsarbetet fungerar och drivs inom Region Blekinge beskrivs i den årliga patientsäkerhetsberättelsen.

Hittade du informationen du sökte?